Polish - Terms and Conditions of Purchase

WARUNKI KUPNA

1. Sprzeczne warunki Niniejsze warunki (dalej „Warunki”) dotyczą towarów, dóbr i materiałów (dalej „Towary”) i/lub usług (dalej „Usługi”) opisanych na początku niniejszego Zamówienia Zakupu (dalej „PO”). Gdy sprzedawca opisany na początku PO (dalej „Sprzedawca”) przyjmie PO, dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanie się umową zawartą pomiędzy nabywcą wymienionym na początku PO (dalej „Nabywca”) i Sprzedawcą (dalej łącznie „Umowa”). W przypadku niezgodności pomiędzy Warunkami a PO, postanowienia zawarte w PO należy uznawać za nadrzędne. Jeśli strony zawrą oddzielną pisemną umowę sprzeczną z Warunkami, warunki pisemnej umowy będą uznawane za nadrzędne. Wysyłka dowolnej części Towarów lub rozpoczęcie świadczenia Usług uznaje się za wyrażenie zgody. ŻADNE ZŁOŻONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ POTWIERDZENIA ODBIORU ANI INNE FORMULARZE SPRZEDAWCY ZAWIERAJĄCE WARUNKI SPRZEDAŻY SPRZECZNE Z WARUNKAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI W TYM DOKUMENCIE, NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE PRZEZ NABYWCĘ I NIE WPŁYNĄ NA NINIEJSZE POSTANOWIENIA.

2. Wysyłka, tytuł i ryzyko utraty Jeśli w PO nie stwierdzono inaczej lub nie istnieją odmienne przepisy, wszelkie dostawy Produktów muszą być realizowane na zasadzie DPP do zakładu Nabywcy wyznaczonego w PO (Incoterms 2010). Tytuł i ryzyko utraty zostaje przeniesione na Nabywcę w chwili dostawy Produktów do zakładu Nabywcy wyznaczonego w PO. Czas jest istotnym czynnikiem związanym z dostawą Produktów. Nabywca zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru dostawy Towarów zrealizowanej z ponad tygodniowym wyprzedzeniem względem ustalonego harmonogramu dostaw i zwrotu dostawy do Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca musi dołączyć certyfikat jakości, wykaz opakowań według pozycji i konosament wyszczególniający wszystkie dostawy. Sprzedawca musi uwzględnić numer PO w całej dokumentacji, a także opisy produktów, numery serii i numery pozycji Nabywcy na każdym przesłanym kontenerze.

3. Cena i płatność Sprzedawca wyraźnie zgadza się na to, że ceny określone w PO są trwałe i będą obowiązywały, dopóki wszystkie dostawy i/lub Usługi nie zostaną zrealizowane. Jeśli PO nie zawiera cen, obowiązuje cena podana w opublikowanym cenniku Sprzedawcy aktualna w dniu określonym w PO. Płatność należy zrealizować w walucie określonej w PO przed upływem 90 dni od odbioru faktury. Kredyty należne w związku z odmową odbioru, rozbieżnościami lub opłaconymi fakturami mogą zostać odliczone od późniejszych płatności (według uznania Nabywcy).

4. Gwarancja Sprzedawca gwarantuje, że: (i) Nabywca ma właściwy i nieobciążony tytuł własności do wszystkich Towarów, (ii) Towary i Usługi są zgodne ze specyfikacjami, opisami i dostarczonymi próbkami, określonymi lub zatwierdzonymi przez Nabywcę i (iii) Towary muszą nadawać się do sprzedaży, spełniać wymogi jakościowe, być wolne od wad i nadawać się do zamierzonego celu. Sprzedawca zgadza się zwolnić Nabywcę z tytułu wszelkich roszczeń, utrat, szkód i wydatków (włącznie z wynagrodzeniem adwokata) wynikających z naruszeń gwarancji Sprzedawcy lub w związku z nimi.

5. Inspekcje i odmowa odbioru. Nabywca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania inspekcji lub kontroli Towarów w stopniu możliwym do wykonania, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu, w tym podczas okresu produkcji na terenie Sprzedawcy. Ostateczna inspekcja musi się odbyć na terenie Nabywcy w odpowiednim czasie od finalizacji dostawy. Jeśli Towary dostarczone w związku z Umową są wadliwe lub niezgodne z wymogami PO, Nabywca ma prawo, bez względu na płatność lub poprzednie inspekcje i kontrole, do odrzucenia Towarów lub części Towarów według własnego uznania, zwrotu Towarów Sprzedawcy za kredyt lub udzielenie rabatu od przekazanej ceny zakupu lub wymiany Towarów na koszt Sprzedawcy.

6. Wypowiedzenie z konkretnego powodu. Nabywca może anulować PO w całości lub częściowo w kontekście części lub wszystkich niewysłanych Towarów lub niewyświadczonych usług w dowolnej chwili po zawiadomieniu Sprzedawcy, jeśli Sprzedawca (1) nie zachowa zgodności z warunkami zawartymi w Umowie, (2) powoła zarządcę, przestanie być wypłacalny lub wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe, (3) przestanie prowadzić działalność, nastąpi fuzja Sprzedawcy z innym podmiotem lub zostanie przejęty przez stronę trzecią lub (4) przeniesie wszelkie prawa lub obowiązki wynikające z PO na stronę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. Po takim wypowiedzeniu Nabywca odpowiada przed Sprzedawcą wyłącznie za wszelkie należne płatności za Towary i Usługi dostarczone i przyjęte przez Nabywcę, zanim Sprzedawca otrzymał zawiadomienie o wypowiedzeniu i trwające prace zamówione przez Nabywcę.

7. Dodatkowe środki zaradcze. Nabywca ma prawo egzekwować warunki wyszczególnione w PO. Prawa i środki zaradcze Nabywcy wynikające z PO kumulują się i nie ograniczają żadnych innych praw i środków zaradczych wynikających z prawa.

8. Roszczenia związane z patentami i innymi prawami własności intelektualnej. Sprzedawca będzie bronił Nabywcę przed wszelkimi działaniami związanymi z roszczeniami dotyczącymi kupionych Towarów lub ich części w kontekście naruszania patentu, prawa autorskiego, znaku towarowego, tajemnicy handlowej lub innego prawa własności strony trzeciej na własny koszt i pokryje wszelkie koszty i szkody, włącznie z wynagrodzeniem adwokata. Jeśli w związku z zakazem sądowym Nabywca nie może używać Towarów lub ich części w związku z takim naruszeniem lub Sprzedawca może udowodnić, że Towary lub ich część mogą stać się przedmiotem roszczeń lub naruszeń wszelkich praw własności intelektualnej, Nabywca może wybrać, czy Sprzedawca zapewni Nabywcy możliwość korzystania z Towarów, czy wymieni lub zmodyfikuje Towary tak, aby nie naruszały praw, ale cechowały się funkcjonalnością pierwotnie dostarczonych Towarów. Sprzedawca ponosi koszty powyższych działań.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. NABYWCA NIGDY NIE ODPOWIADA PRZED SPRZEDAWCĄ ZA ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (WŁĄCZNIE ZE STRATĄ ZYSKU) ANI KARNE SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POWSTAŁY W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, DELIKTEM (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM) ITP. WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY ANI POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NIĄ.

10. Informacje poufne. Sprzedawca może ujawniać informacje otrzymane przez Nabywcę w związku z PO, włącznie z (między innymi) rysunkami, planami, instrukcjami, opisami lub specyfikacjami (dalej „Informacje poufne”) wyłącznie swoim pracownikom, urzędnikom i dyrektorom, którzy potrzebują Informacji poufnych do realizacji swoich obowiązków służbowych w związku z PO. Informacje poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z PO. Nabywca pozostaje właścicielem Informacji poufnych dostarczonych Sprzedawcy do użytku w związku z PO. Sprzedawca musi zwrócić Nabywcy Informacje poufne dostarczone przez Nabywcę (włącznie z kopiami), niezwłocznie po wypowiedzeniu PO lub na żądanie Nabywcy. Uznaje się, że informacje Sprzedawcy dostarczone Nabywcy, włącznie z rysunkami i dokumentami, nie są poufne, a Nabywca może ich używać bez ograniczeń.

11. Odpowiedzialność za pakowanie, oznaczania i dostawę. Sprzedawca musi spakować i oznaczyć Towary opisane w PO w sposób zgodny z wymogami przewoźnika i dopilnować, aby zostały one dostarczone do lokalizacji wyszczególnionej w PO bez uszkodzeń, a ich stan nie pogorszył się podczas dostawy. Wszelkie pojemniki, opakowania i skrzynie staną się własnością Nabywcy.

12. Cesja. Żadna ze stron nie może dokonać cesji PO bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z wyłączeniem cesji PO i prawa do odbioru Towarów lub Usług na jednostkę stowarzyszoną Nabywcy bez zgody Sprzedawcy.

13. Zgodność z przepisami prawa. Obie strony zobowiązują się zachować zgodność z obowiązującym prawem oraz wszelkimi rozporządzeniami i regulacjami państwowymi podczas wypełniania obowiązków umownych oraz w trakcie produkcji, sprzedaży i dostawy Towarów i Usług.

14. Odstąpienie od wykonania prawa Odstąpienie od wykonania prawa przez jedną ze stron w przypadku naruszenia warunków Umowy przez drugą stronę nie oznacza, że strona nie będzie mogła egzekwować swoich praw w podobnej sytuacji, w przyszłości. Jeśli jedna ze stron nie skorzysta ze swoich praw wynikających z Umowy, w określonej sytuacji, nie oznacza to, że strona odstępuje od egzekwowania swoich praw w podobnych lub innych sytuacjach w przyszłości.

15. Następstwo prawne Umowa wiąże strony i została zawarta po to, aby Sprzedawca i Nabywca oraz ich następcy prawni i dopuszczeni cesjonariusze, mogli czerpać z niej korzyści.

16. Zawiadomienia Z wyłączeniem odmiennych postanowień, wszelkie zawiadomienia związane z Warunkami muszą zostać sporządzone na piśmie i doręczone/wysłane pocztą elektroniczną/listem poleconym/listem z potwierdzeniem odbioru/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Uznaje się, że powiadomienie zostało odebrane w chwili doręczenia, wysyłki pocztą elektroniczną lub trzy (3) dni od opłacenia wysyłki z góry.

17. Ubezpieczeni sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się wykupić ubezpieczenie na własny koszt. Typ i kwota ubezpieczenia muszą zostać dobrane do prowadzonej działalności.

18. Zgodność z polityką antykorupcyjną. Sprzedawca oświadcza, że (i) zachowa pełną zgodność z obowiązującą Nabywcę Ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych/Polityką antykorupcyjną (dalej „Polityka”), którą można znaleźć na stronie internetowej Nabywcy: www.platformspecialtyproducts.com oraz z wszelkimi obowiązującymi prawami antykorupcyjnymi, włącznie z (bez ograniczeń) amerykańskim aktem prawnym FCPA (dalej łącznie „Obowiązujące prawa”) i (ii) nie przekaże, nie zaoferuje, nie obieca przekazania, nie upoważni do przekazania, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, żadnych kwot i innych wartości (a) urzędnikom państwowym, pracownikom sektora publicznego, partiom politycznym lub kandydatom na stanowiska polityczne w celu wpłynięcia na działanie lub decyzje powyższych w celu uzyskania lub przedłużenia współpracy biznesowej lub uzyskania nieuczciwej przewagi lub (b) osobom prywatnym, od których można wymagać nadużyć w trakcie pełnienia obowiązków lub oszustw. Nabywca może przeprowadzać audyt dokumentacji księgowej Sprzedawcy oraz prowadzić inne inspekcje wewnętrzne, w celu sprawdzenia zgodności z Polityką i Stosownymi Prawami. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Nabywcę na piśmie, jeśli dowie się, będzie miał powody, by wiedzieć lub jeśli będzie podejrzewał jakiekolwiek naruszenia Polityki lub Obowiązujących praw dotyczących Nabywcy, jednostek stowarzyszonych Nabywcy lub działań Sprzedawcy lub jego przedstawicieli w związku z niniejszą Umową.

19. Pozostałe postanowienia. Jeśli jakiekolwiek postanowienie w tym dokumencie okaże się nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania przez właściwy sąd, takie postanowienie należy poprawić w odpowiedni i zgodny z prawem sposób, tak aby uzyskać efekt najbardziej zbliżony do zamierzonego. Jeśli nie ma takiej możliwości, takie postanowienie należy usunąć i uznać za niebyłe. Pozostała część Umowy pozostaje w mocy. Na potrzeby Umowy strony rezygnują z Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Umowa działa zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu, w którym Nabywca prowadzi działalność gospodarczą. Sprzedawca zgadza się podlegać sądom właściwym dla tego miejsca. Z wyłączeniem pierwszych akapitów Warunków, Umowa stanowi całość pisemnej umowy zawartej przez strony dotyczącej sprzedaży i kupna Towarów i Usług. Poza Umową nie istnieją żadne inne wyraźne ani dorozumiane porozumienia, umowy ani oświadczenia dotyczące przedmiotu Umowy. Dopóki Nabywca nie zatwierdzi zmian w Umowie na piśmie, będą one uznawane za niebyłe.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*